Volejte zdarma 800 990 100, Po-pá 8:00-16:00

0

Oblíbené produkty:

0
Košík

0

0,00

Nakupte ještě za {0} bez DPH a získáte {1} ZDARMA!
Menu

Obchodní podmínky platné do 19.8.2013

Datum: 5.4. 2016

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě PAKETO.CZ
(dále jen "podmínky")
 
I.              Úvodní ustanovení
 
Veškeré obchodní nabídky prodávajícího jsou určeny pro podnikatele (fyzické i právnické osoby), jednající v rámci jejich obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a pro stát nebo samosprávné územní jednotky.
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti  G.N.P. spol. s r.o.,  upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího jakožto dodavatele a jejího odběratele při prodeji a distribuci zboží prostřednictvím internetového obchodu PAKETO.CZ
 
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma – G.N.P. spol. s r.o., se sídlem ve Vsetíně, Dolní Jasenka 279, 755 01, IČO: 63319926, DIČ: CZ 63319926. Firma je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě v oddíle C, vložky 8184. Prodávající je plátcem DPH. (dále jen prodávající)
   
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí odběratel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese PAKETO.CZ (dále jen kupující/)
 
Prodávající je vlastníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese PAKETO.CZ (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání zboží kupujícím na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.

Internetový obchod obsahuje nabídku obalových materiálu (dále jen zboží) s detailním popisem jednotlivých položek zboží a s označením každé položky zboží použitím katalogového čísla a uvedením parametrů typických pro jednotlivé kategorie zboží.
 
Prodávající průběžně a neustále aktualizuje katalog svého zboží. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny. 

Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby technický popis nabízeného zboží odpovídal skutečnosti. V případě zobrazení zboží se může jednat o ilustrační foto, které nemusí být úplně identické s konkrétní položkou zboží.
 
Kupující má právo objednané zboží do 14 dnů ode dne doručení vrátit prodávajícímu dle čl. VII těchto podmínek.
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávky přijaté prostřednictvím internetového obchodu PAKETO.CZ a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.  
 
 
 
II. Objednávka kupujícího
 
 
Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím objednávacího systému PAKETO.CZ kupujícím musí obsahovat tyto minimální údaje: Název firmy, případně Jméno a příjmení, poštovní adresa,  e-mailová adresa, telefon, katalogové číslo, katalogová cena (dále jen "cena") a počet kusů objednávaného zboží.
 
Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.  
 
Prodávající odešle prostřednictvím e-mailu kupujícímu ihned po obdržení objednávky zprávu o potvrzení objednávky, na e-mail, který kupující uvedl ve své objednávce. Kupní smlouva je uzavřena dnem odeslání potvrzení objednávky kupujícího.
 
Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, bude objednávka kupujícího stornována.
 
Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek. Potvrzení tohoto bodu je ošetřeno tím, že systém internetového obchodu upozornil kupujícího na nutnost seznámení se s obchodními podmínkami před odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového systému.
 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
 
 
III. Cena a platební podmínky
 
Není-li blíže specifikovaný typ ceny a v případě pochybností se má za to, že ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží nebo ve své webové prezentaci jsou konečné ceny bez DPH. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o „slevě“, nebo „zboží v akci“ je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná. 
 
Kupující se zavazuje uhradit objednané a dodané zboží při převzetí zásilky zboží přepravní službě (dobírka) nebo dle své volby převodem na účet prodávajícího č. 6779570257/0100 před expedicí zboží kupujícím, případně platební kartou při objednání. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Dodání zboží na fakturu se splatností je možné pouze po předchozí dohodě s prodávajícím. V případě, že je dle čl.V účtováno i poštovné, zavazuje se kupující uhradit celkovou cenu zboží včetně poštovného.
 
 
IV. Dodací lhůta a předání zboží prodávajícím
 
Prodávající prodává, jak je již výše uvedeno, své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu a zavazuje se dodat objednané zboží zasláním prostřednictvím přepravní společností na dobírku na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do jednoho týdne (zpravidla do druhého pracovního dne). Nebude-li prodávajícím zboží předáno k doručení přepravní společnosti nejpozději ve lhůtě do jednoho týdne od obdržení objednávky kupujícího, má kupující právo odstoupit od objednávky, odmítnout převzetí objednaného zboží a vrátit zpět na náklady prodávajícího. Zboží doručováno společnosti PPL, PPL Sprint nebo DHL je dodáno kupujícímu obvykle ve lhůtě 1-2 pracovní dny od zpracování objednávky.
 
V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo zčásti, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující je oprávněn v tomto případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění.
 
V případě, že kupující uhradí objednané zboží předem na účet prodávajícího, prodávající se zavazuje předat zboží k doručení přepravní společnosti do 3 pracovních dnů od obdržení platby na účet. V případě, že kupující uhradí zboží předem a prodávající nemůže z jakéhokoliv důvodu zboží zaslat v uvedené lhůtě, je povinen neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku zpět. Nejpozději však do 3 pracovních dnů. 
 
Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny účtované kupujícímu.
 
Prodávající dodá kupujícímu společně se zbožím daňový doklad – fakturu, který je vždy nedílnou součástí zásilky (balíčku). V případě, že kupující požádá prodávajícího o opětovné zaslání daňového dokladu, vystaví prodávající duplikát daňového dokladu a zašle el.poštou kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů.
 
 
 
V. Poštovné, dobírkové a balné
 
Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu předat prostřednictvím dobírkové zásilky v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží nezahrnuje poštovné, dobírkovné a balné (dále jen poštovné). Při jednotlivé objednávce kupujícího zboží za částku vyšší než 1500,- Kč (bez DPH) na jakoukoliv adresu v České republice nebude kupujícímu poštovné účtováno a tyto náklady hradí prodávající ke své tíži. Za každou jednotlivou zásilku do hodnoty zboží 1500Kč bude prodávající účtovat cenu poštovného ve výši 150,- Kč (bez DPH). Tato částka bude zahrnuta do celkové ceny zásilky i v případě, že kupující uhradí předem kupní cenu objednaného zboží na účet prodávajícího.
 
Dojde-li na základě žádosti kupujícího k částečnému plnění a rozdělení objednávky přesahující celkovou částku 1500Kč z důvodu nemožnosti plnění celé objednávky prodávajícím (např. chybějící zboží ve skladu), nebudou náklady na poštovné kupujícímu účtovány. V případě, že dojde k rozdělení objednávky u objednávky zboží v hodnotě menší než 1500Kč, bude prodávající účtovat poštovné jen u jedné zásilky.
 
Přímý prodej a vlastní odběr zboží prodávající neumožňuje, není-li dohodnuto jinak.
 
 
 
VI. Převzetí zboží kupujícím

Kupující je oprávněn a povinen k tomu, aby si objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslané na jeho poštovní adresu na dobírku bez zbytečného odkladu převzal a je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku.  
 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží kupujícím. Společně se zbožím převezme kupující i daňový doklad-fakturu, který je vždy nedílnou součásti zásilky.
 
VII. Vrácení zboží kupujícím – odstoupení od smlouvy
 
Kupující je oprávněn dobírkovou zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty předání zásilky přepravní společnosti dle čl. IV těchto podmínek. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít zásilku není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. PPL, Česká pošta apod.)
 
Kupující může využít svého práva a do 14 dnů od převzetí zásilky od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V takovém případě je povinen neprodleně zboží odeslat formou pojištěné poštovní doporučené zásilky na adresu prodávajícího. Zásilka musí být předána přepravní společnosti nejpozději 14. den ode dne původního doručení zásilky. Náklady na pojištění a přepravu zásilky od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li písemně dohodnuto jinak.
 
Prodávající doporučuje, aby o odstoupení od smlouvy kupující neprodleně informoval prodávajícího e-mailem na adrese info@paketo.cz nebo telefonicky 576 510 074. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím. Není-li dohodnuto jinak, adresa pro zpětné zaslání zboží kupujícímu je: G.N.P. spol. s r.o., sklad - Bobrky 2158, Vsetín 75501.  
 
Prodávající je povinen vrátit kupujícímu, a to až po obdržení pojištěné poštovní zásilky zaslané na jeho adresu katalogovou kupní cenu zboží na účet uvedený v písemném odmítnutí zboží. Poštovné za doručení zásilky ke kupujícímu prodávající nevrací.
 
Zboží však musí být vráceno prodávajícímu ve stavu v jakém je kupující převzal, což znamená, že musí být vrácené zboží nadále nové, nepoužité a nepoškozené, včetně veškerého příslušenství dodaného společně se zbožím  a řádně zabalené a ochráněné proti poškození v průběhu přepravy.  

Pokud prodávající zjistí po vrácení odmítnutého zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem poškozeno, případně použito, je oprávněn zaslat jej zpět kupujícímu na dobírku pouze za cenu poštovného a balného, která bude uvedena v dobírce k zaplacení kupujícím. V takovém případě prodávající již zaplacenou kupní cenu nevrací.
V případě, že kupující odmítne opětovně zaslanou zásilku převzít a tato bude vrácena prostřednictvím pošty nebo přepravní společností zpět prodávajícímu, uloží prodávající bezpečně toto zboží ve své provozovně a opětovně (třetí pokus) odešle zboží kupujícímu až na základě jeho písemné žádosti. Nepožádá-li tímto způsobem kupující prodávajícího o odeslání zboží ve lhůtě do 90 dní od uložení zboží, propadá toto zboží ve prospěch prodávajícího a tento je oprávněn zboží prodat se slevou. Případný výtěžek z prodeje bude použit na úhradu nákladu spojených s uvedeným postupem.
 
Prodávající je oprávněn odmítnout zaslat nově objednané zboží kupujícímu v případě, že tento kupující již v minulosti odmítl převzít zásilku, která byla doručena v souladu s těmito podmínkami a v souladu s podmínkami přepravní společnosti.  Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout zaslat zboží dle nové objednávky kupujícího v případě, že kupující již v minulosti vrátil poškozené nebo použité zboží dle předchozího odstavce. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím existuje jakýkoliv nevyřešený obchodní vztah (reklamační řízení, čekání do doručení vráceného zboží kupujícím apod.) je prodávající oprávněn pozdržet dodání zboží nad rámce lhůty uvedené v čl. IV.
 
 
VIII. Vady, reklamace a záruky
 
Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o použití a užití uvedené výrobcem na zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno.
Nedodržením těchto ustanovení, může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.
 
Prodávající odpovídá za skryté vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době. Záruční doba prodávaného zboží činí 6 měsíců, u kartonážního zboží 3 měsíce. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží, respektive jeho převzetím kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení při spotřebitelském užívání zboží. 
 
Zjevné vady a poškození musí být kupujícím reklamovány ve lhůtě do 14 dní od doručení zboží. Na pozdější reklamace vad, které jsou zjevné a kupujícímu musely být zřejmé při převzetí zboží a byly uplatněny později než 14. den po převzetí, nebude prodávající brát zřetel. V případě jakékoliv reklamace nebo zjištěné vady doporučuje prodávající kupujícímu aby pokud možno co nejdříve kontaktoval prodávajícího telefonicky na čísle 576 510 074 nebo e-mailem na info@paketo.cz a dohodnul další postup při řešení reklamace dle těchto VOP.
 
Kupující zašle prodávajícímu zboží včetně původního prodejního dokladu (faktury), dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady. Není-li dohodnuto jinak, zašle kupující reklamované zboží na adresu G.N.P. spol. s r.o. – sklad - Bobrky 2158, 75501 Vsetín. Prodávající okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí reklamační řízení. Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů po obdržení zboží prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem o způsobu vyřešení reklamace a ukončí reklamační řízení. Dle charakteru vady a dodavatelských možností prodávající vyřeší reklamaci jednou ze tří možností. Opravou, výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží. O způsobu a průběhu řešení reklamace bude kupující prodávajícím telefonicky informovaný v průběhu reklamační lhůty.
 
Jedná-li se o vadu odstranitelnou, zajistí prodávající opravu řádně a včas. Opravené zboží bude ve lhůtě 30-ti dnů bezplatně zasláno zpět kupujícímu.
 
Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Výměna zboží s neodstranitelnou vadou za nové zboží v tomto případě podléhá specifiku zboží uvedeného v úvodních ustanovení těchto podmínek. To znamená, že nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamované a nové bude přihlédnuto.
 
Jedná-li se o vadu neodstranitelnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a kupující nemá zájem o výběr jiného zboží z katalogu, má prodávající nárok v rámci reklamačního řízení a lhůty na vrácení katalogové kupní ceny (bez poštovného).
 
Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím řádně zpět převzít. Náklady na poštovné zásilky v rámci reklamačního řízení hradí vždy odesílatel (tj. kupující v případě zasílání zboží prodávajícímu zpět a prodávající v případě zaslání opraveného zboží zpět kupujícímu).
 
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 
Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem početí běhu záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.
 
IX. Ostatní ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek.
Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
 
Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám a budou chráněny před zneužitím.
 
Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.

Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal důležitá obchodní sdělení. Obchodní sdělení zaslané kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na svých webových stránkách.
 
Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu info@paketo.cz. Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího. Zasláním každé nové objednávky však kupující dává prodávajícímu opětovný souhlas k zasílání obchodního sdělení e-mailem.  
 
Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty ze stránek provozovaných prodávajícím (www.paketo.cz, www.gnp.cz) nemohou být kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele. V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.
 
Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv akční slevy a marketingové akce kdykoliv a s okamžitou platností ukončit. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.
 
 
Ve Vsetíně, dne 15.3.2012

Heureka Paketo.cz na Firmy.cz Ceska kavlita Platebni brana Asociace pro elektronickou komerci Shoptet partner

800 990 100Volejte zdarma, Po-pá 8:00-16:00

Dolní Jasenka 279
75501 Vsetín

Akce a novinky e-mailemSleva 10 % na první nákup při odběru novinek.

Editace, odhlášení

Copyright © 2022 Paketo s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.