Volejte zdarma 800 990 100, Po-pá 8:00-16:00

0

Oblíbené produkty:

0
Košík

0

0,00

Nakupte ještě za {0} bez DPH a získáte {1} ZDARMA!
Menu

Obchodní podmínky

Datum: 1.7. 2023

Obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě PAKETO.CZ

(dále jen "podmínky")


I.    Úvodní ustanovení

1.1 Veškeré obchodní nabídky prodávajícího uveřejněné na e-shopu www.paketo.cz jsou určeny pro podnikatele (podnikající fyzické i právnické osoby) nebo osoby, jednající v rámci jejich obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, případně v rámci svého samostatného výkonu povolání a pro stát nebo samosprávné územní jednotky. Prostřednictvím e-shopu nelze uzavírat kupní smlouvu se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.

1.2 Tyto podmínky společnosti Paketo group s.r.o., upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího jakožto dodavatele a kupujícího jakožto odběratele vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen jako „e-shop“) umístěného na internetové adrese 
www.paketo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3 Prodávajícím se pro účely těchto podmínek rozumí obchodní firma Paketo group s.r.o., se sídlem ve Vsetíně, Dolní Jasenka 279, 755 01, IČO: 63319926, DIČ: CZ 63319926. Firma je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě v oddíle C, vložka 8184. Prodávající je plátcem DPH (dále jen prodávající).

1.4 Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí odběratel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese 
www.paketo.cz (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“).

1.5 Internetový obchod obsahuje nabídku obalových materiálu (dále jen „zboží“) s detailním popisem jednotlivých položek zboží a s označením každé položky zboží použitím kódu zboží a uvedením parametrů typických pro jednotlivé kategorie zboží.

1.6 Prodávající průběžně a neustále aktualizuje katalog svého zboží a vyvíjí maximální možné úsilí k tomu, aby technický popis nabízeného zboží odpovídal skutečnosti. V případě zobrazení zboží se může jednat o ilustrační foto, které nemusí být úplně identické s konkrétní položkou zboží.

1.7 Ustanovení obchodních podmínek, včetně jejich příloh, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


II.    Uživatelský účet

2.1  Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), do kterého může přistupovat na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


III.    Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně vícenákladů za přepravu nadrozměrného balení (dále jen jako „náklady na dodání“) a nákladech platby (tj. dobírkovné). Informace o nákladech na dodání a případných nákladech platby uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží a způsobu dodání zboží a
- informace o nákladech na dodání zboží a nákladech platby (dále společně jen jako „objednávka“).


3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí automatizovaně elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení objednávky kupujícího.

3.6 Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, bude objednávka kupujícího stornována.

3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny.

3.9 Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

3.10 Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek. Potvrzení tohoto bodu je ošetřeno tím, že systém internetového obchodu upozornil kupujícího na nutnost seznámení se s obchodními podmínkami před odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového systému.

3.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


IV.    Cena a platební podmínky

4.1 Všechny uveřejněné ceny jsou smluvní, bez DPH. Není-li blíže specifikovaný typ ceny a v případě pochybností se má za to, že ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží nebo ve své webové prezentaci jsou konečné ceny bez DPH. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o „slevě“, nebo „zboží v akci“ je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná. V případě rozporu mezi cenou v tištěném katalogu, reklamních prospektech a materiálech a nabídce na webu je platná a aktuální vždy cena v on-line e-shopové nabídce uveřejněné na webu. Akční ceny jsou platné pouze za předpokladu splnění podmínky uvedené pro danou akci, jsou omezeny časové nebo do vyprodání zásob. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.


4.2 Cenu zboží a případné náklady na dodání zboží a náklady platby (tj. doběrečné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a. V hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. (pozn. zboží zaplatí zákazník při převzetí zásilky přepravní službě). Tento způsob úhrady kupní ceny je zpoplatněn, výše doběrečného bude uvedena v objednávkovém formuláři a dále pak na webových stránkách e-shopu v sekci „Doprava a platba“.
b. Bezhotovostně převodem na korunový účet prodávajícího č. 6779570257/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Při platbě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo objednávky. (pozn. při platbě bankovním převodem, prosím, vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky se správným variabilním symbolem na účet prodávajícího. Kupní cena je splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, vyzve jej prodávající k úhradě dlužné částky a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu, ve které tak má učinit. Po marném uplynutí této lhůty je oprávněn prodávající od kupní smlouvy odstoupit.
c. Bezhotovostně platební kartou EC/MC nebo VISA.
d. Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, který je provozován třetí stranou a implementován ve webovém rozhraní.


4.3 Kupující je povinen uhradit spolu s kupní cenou prodávajícímu rovněž i náklady platby a náklady na dodání zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady na dodání zboží a náklady platby.


4.4 V případě platby dle čl. 4.2 a) těchto obchodních podmínek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby dle čl. 4.2 c) a dle čl. 4.2 d) se kupní cena stává splatnou k okamžiku učinění objednávky ze strany kupujícího.


4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej obvykle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo doručí kupujícímu společně se zbožím.


V.    Dodání zboží

5.1 Prodávající prodává, jak je již výše uvedeno, své zboží kupujícímu na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu a zavazuje se dodat kupujícímu objednané zboží způsobem sjednaným s kupujícím.


5.2 Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu z možností způsobu dodání zboží:

a. Osobní odběr v provozovně prodávajícího (adresa Bobrky 2158, 75501 Vsetín) v její provozní době (uvedena na webových stránkách e-shopu v sekci „Kontakty“). Tento způsob dopravy je zdarma. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, platí, že kupující při zvolení tohoto způsobu dodání zboží je povinen zboží převzít do 10 dnů ode dne, kdy prodávající sdělí kupujícímu (e-mailem, telefonicky či SMS zprávou), že je zboží připraveno k vyzvednutí. Pokud kupující v této lhůtě nepřevezme zboží, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
V případě, že zboží v provozovně prodávajícího převezme přepravce zvolený kupujícím, neodpovídá prodávající za tuto přepravu, tedy za její případná rizika (např. nedodání zboží, poškození zboží při přepravě, atd.) a ani nenese náklady na tuto přepravu.
b.  Zaslání přepravní službou:
Náklady na dodání jsou uvedeny na webových stránkách e-shopu v sekci „
Doprava a platba“ a zároveň jsou přehledně uvedeny i v objednávkovém formuláři
O datu dodání zboží bude informován kupující předem SMS, telefonicky nebo e-mailem přepravcem.
Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. Kupující se zavazuje zajistit, aby se na dodací adrese v den, v němž má dojít k doručení zboží, a v předpokládané době dodání (anebo v době mezi 08:00 a 18:00, není-li stanovena přepravcem předpokládaná doba dodání) nacházela osoba oprávněná zboží převzít.
Tento způsob dopravy lze kombinovat se všemi způsoby zaplacení kupní ceny uvedenými v čl. 4.2 těchto obchodních podmínek.
Nedohodne-li se následně kupující s prodávajícím jinak, je kupující povinen převzít zboží doručované způsobem zvoleným kupujícím v rámci objednávky.


5.3 Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do jednoho týdne (zpravidla ve lhůtě 1-3 pracovních dnů) od uzavření kupní smlouvy, nedohodne-li se s kupujícím jinak, anebo není-li dále v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. Lhůta pro dodání zboží dle předchozí věty začne, v případě platby dle čl. 4.2 b., čl. 4.2 c. a čl. 4.2 d. těchto obchodních podmínek, plynout až okamžikem, kdy prodávající obdrží ze strany kupujícího úhradu kupní ceny. Nebude-li dodáno zboží kupujícímu včas, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.


5.4 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny (včetně nákladů na dodání a nákladů platby). Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetím zboží kupujícím.


5.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, na jinou adresu než tu, kterou uvedl kupující jako dodací ve své objednávce, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit dodatečné náklady s tímto spojené (např. náklad na opakované doručení zboží, náklady související se změnou dodací adresy, atd.).


5.6 V případě, že prodávající nemůže dodat zboží dle kupní smlouvy zcela nebo zčásti, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující je oprávněn v tomto případě od kupní smlouvy odstoupit (zcela nebo částečně).


5.7 Jedná-li se o zboží vyráběné na zakázku pro kupujícího nebo jinak upravované podle požadavků kupujícího a byla-li dohodnuta platba předem dle čl. 4.2 b. těchto obchodních podmínek, sjednaná dodací lhůta se bude počítat až od okamžiku připsání kupní ceny, včetně nákladů na dodání a nákladů platby, na účet prodávajícího.


5.8 Vyžádá-li si kupující dodání objednaného zboží ve více dodávkách, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu vzniklých vícenákladů (tj. zvýšené náklady na dodání, atd.).


5.9 Prodávající dodá kupujícímu ke zboží daňový doklad – fakturu, kterou zašle v den expedice na elektronickou adresu kupujícímu. V případě, že kupující požádá prodávajícího o opětovné zaslání daňového dokladu, vystaví prodávající duplikát daňového dokladu a zašle el. poštou kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů.


5.10 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží (z hlediska zjevných vad) a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad nebo pochybností toto neprodleně oznámí přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


5.11 Kartonové zboží (krabice, boxy atd.) a jiné položky zboží, u kterých to charakter zboží dovoluje, jsou dodávány vždy v rozloženém stavu s ohledem na podmínky a možnosti přepravy. V případě, že kupující požaduje dodat zboží jinak než je obvyklé, tj. např. kartóny ve složeném stavu, je oprávněn prodávající požadovat po kupujícím úhradu vícenákladů v této souvislosti vzniklých (zejm. navýšené přepravní náklady).


5.12 Není-li možné zboží odeslat formou balíku s ohledem na překročení podmínek přepravce (zejména překročení rozměru nebo váhy) bude zboží odesláno na vratné dřevěné paletě (značené EUR). Při převzetí zboží vrátí kupující přepravci paletu (nemusí se jednat o identickou paletu avšak o paletu ve srovnatelné kvalitě, provedení a značení).


5.13 Není-li kupující schopen zajistit okamžité vrácení palety přepravci, informuje o tom prodávajícího při objednání zboží. V takovémto případě bude zboží dodáno kupujícímu na nevratné paletě, za kterou bude účtována kupujícímu přirážka ke kupní ceně zboží ve výši ceny dané palety. Aktuální výše ceny za nevratnou paletu je uvedena na e-shopu v sekci „
Doprava a platba“.


VI.    Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu ve lhůtě 14 dnů. Na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ustanovení se použijí obdobně ustanovení § 1829 až 1837 občanského zákoníku.


6.2 Kupující není oprávněn dle čl. 6. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobené podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho potřebám. Pokud prodávající i v takovémto případě umožní kupujícímu od kupní smlouvy odstoupit (na což však kupující nemá nárok), uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu vznikly do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy (prodávající je oprávněn tyto náklady započíst na uhrazenou kupní cenu).


6.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo dle čl. 6.1 těchto obchodních podmínek od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít 
vzorový formulář vyhotovený prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu prodávajícího Dolní Jasenka 279, 75501 Vsetín či na e-mailovou adresu prodávajícího reklamace@paketo.cz, anebo odstoupení oznámit prodávajícímu telefonicky na čísle +420 576 510 074.


6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu kupujícím vráceno nebo zasláno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Adresa pro vrácení zboží je Paketo group s.r.o., Bobrky 2158, Vsetín 75501.


6.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání a nákladů platby) do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


6.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 těchto obchodních podmínek kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží


6.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6.8 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Doporučujeme kupujícímu, aby vrácené zboží bylo nepoškozené, nepoužívané a v původním stavu včetně příslušenství, řádně zabalené a ochráněné proti poškození v průběhu přepravy.


6.9 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


VII.    Práva z vadného plnění

7.1 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 


7.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

- Bylo zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení (nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý).
- Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.


Za vadu se považuje i dodání jiného zboží a vada v dokladech nutných pro užívání zboží.

S ohledem na specifika malosériové výroby kartonového zboží vyráběného na řezacím plotteru může dojít k drobným odlišnostem v provedení a kvalitě při porovnání s velkosériovou průmyslovou produkcí. Zejména s ohledem na klimatické podmínky a limity výrobní technologie může v některých případech dojít např. k prasknutí vnitřní vrstvy papíru v oblasti rylu. V případě, že se jedná o prasklinu pouze jedné vrstvy lepenky, která je ve vnitřní, uzavřené části krabice a nemá vliv na požadovanou funkčnost ani na vlastnost výrobku (pevnost, rozměr, barvu, užití atd.) nebude tato skutečnost považována za vadu.


7.3 Odpovědnost prodávajícího za vadu však není dána, pokud:

-  vadu způsobil sám kupující (např. uskladněním / užíváním zboží v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu),
- opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním (u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání).

U zboží prodávaného za nižší cenu se odpovědnost prodávajícího za vady nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Zákazník nemá rovněž práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu zboží, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.


7.4 Kupující se zavazuje zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech, množství a o kompletnosti dodávky (tj. zda balení obsahuje vše, co obsahovat má). Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. 


7.5 Je-li zboží doručováno přepravcem (tj. pokud si zákazník zvolí způsob dodání uvedený v čl. 5.2 b. těchto obchodních podmínek), je kupující povinen zkontrolovat při převzetí neporušenost obalů zboží a zásilky samotné. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, anebo o poškození zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit okamžitě přepravci, a buďto s přepravcem sepsat reklamační protokol (či vady zapsat do dodacího/přepravního listu, resp. do toho vyhotovení, které náleží přepravci), anebo odmítnout převzít zásilku z důvodu poškození zásilky. Nesplní-li kupující svou povinnost dle tohoto ustanovení obchodních podmínek, nenese prodávající odpovědnost za vady zboží vzniklé v průběhu přepravy.


7.6 Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci písemně (na adrese Bobrky 2158, 75501 Vsetín, či na adrese sídla prodávajícího), či e-mailem (na adrese 
reklamace@paketo.cz). Zákazník je povinen při reklamaci předložit doklad o koupi zboží (např. fakturu, či jiný doklad, z nějž je patrno, že zákazník zboží zakoupil od prodávajícího). 


7.7 Při reklamaci zákazník sdělí prodávajícímu následující informace:

-   identifikační údaje zákazníka (jméno, příjmení / obchodní firma, sídlo, IČ),
- kontaktní údaje zákazníka (zejm. telefonní číslo, e-mailový kontakt),
- označení reklamovaného zboží,
- číslo dokladu, na který bylo zboží zakoupeno,
- podrobný popis vady, která je předmětem reklamace, a to včetně její dokumentace (např. fotografie); je-li předmětem reklamace více vad, je nezbytné uvést v rámci reklamace veškeré vady, které jsou zboží vytýkány,
- další okolnosti, které mohou mít vliv na posouzení reklamace,
- výběr práva z vadného plnění, pro které se zákazník rozhodl.


7.8 Při reklamaci je povinen kupující předložit prodávajícímu zboží, které reklamuje. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu za účelem reklamace přepravní službou, či poštou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, je-li to možné tak nejlépe zabalit do původního obalu. Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být zaslána do provozovny prodávajícího na adrese: Sklad – Paketo group s.r.o, Bobrky 2158, 75501 Vsetín. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství a všech dokladů), doklad o koupi zboží (přinejmenším jeho kopii) a 
reklamační dopis. Zákazník se zavazuje poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k provedení odborného posouzení vady ze strany prodávajícího.


7.9 Kupující je povinen počínat si tak, aby předešel možným škodám spočívajícím v nemožnosti dalšího prodeje reklamovaného zboží či nemožnosti uplatnění reklamace prodávajícím u výrobce.

7.10 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

7.11 Reklamaci se zavazuje prodávající vyřídit ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem, nebo nebude-li takovéto dohody, pak v přiměřené době po uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace dle předchozí věty se prodlužuje o provedení odborného posouzení vady, ať již posouzení provádí kdokoliv (např. prodávající, výrobce, nezávislý subjekt), a o dobu, kdy vyřízení reklamace, příp. odbornému posouzení vady, brání zákazník, např. tím, že neposkytuje dostatečnou součinnost.

7.12 Určení toho, jaká práva z vad zákazníkovi v případě vadného zboží náleží, záleží především na tom, zda je vadné plnění́ podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy.

7.13 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b. na odstranění vady opravou věci,
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d. odstoupit od smlouvy.

Volba práva z vadného plnění je na kupujícím. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující neoznámí včas svou volbu práva z vadného plnění, má práva z vadného plnění jako při nepodstatném porušení smlouvy. Neoznámil-li tedy kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.14 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a.    na odstranění vady (např. provedením opravy), anebo
b.    na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodání nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.15 Nepřevezme-li zákazník zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po vyřízení reklamace převzít, má prodávající vůči zákazníkovi nárok na zaplacení úplaty za uskladnění.

7.16 Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů̊ spojených s uplatněním oprávněné reklamace zboží.

7.17 Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

7.18 Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o použití, užití, případně údržbě uvedené výrobcem nebo prodejcem zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržení těchto instrukcí může mít za následek poškození zboží. Za takovéto poškození zboží však prodávající nenese odpovědnost.


VIII.    Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

8.2 Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 
info@paketo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v původní objednávce kupujícího, neurčí-li kupující jinak.

8.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5 Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné a grafické podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo reálné podobě zboží. V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny kupujícího, nemusí barvy na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží. V takovém případě má kupující právo objednané zboží reklamovat, anebo ve smyslu čl. 6. těchto obchodních podmínek ve 14denní lhůtě od kupní smlouvy odstoupit.


IX.    Ochrana osobních údajů

9.1  Prodávající, se jakožto správce osobních údajů kupujícího, které mu budou na základě a v souvislosti s plněním smluvního vztahu s kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje kupujícího zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek.

9.2 Zákazník, který má na webových stránkách prodávajícího zřízen uživatelský účet, je povinen v případě změny osobních údajů provést jejich aktualizaci v rámci uživatelského účtu, a to do 5 dnů ode dne, kdy tato změna nastane.


X.    Obchodní sdělení a doručování

10.1  Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2 Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku, nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

10.3 Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je prodávající zapojen. Ty jsou kupujícímu zasílané pokaždé, když u prodávajícího nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání předem neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení prodávajícího je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží kupujícího a jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky se kupujícímu nebude dotazník zasílat.


XI.    Závěrečné ustanovení

11.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

11.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.3 Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty ze stránek provozovaných prodávajícím (www.paketo.cz, www.paketo.sk, www.paketo.one, www.paketogroup.cz) nemohou být kopírovány bez výslovného souhlasu prodávajícího. V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.

11.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.5 Veškeré spory plynoucí z kupní smlouvy, či s ní související, budou rozhodovány výhradně českými soudy, přičemž místní příslušnost rozhodujícího soudu bude určena dle sídla prodávajícího v době zahájení řízení.

11.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

11.7 Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
- adresa pro doručování: Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 75501 Vsetín
- adresa pro vracení zboží, vlastní vyzvedávání zásilek a servisního střediska: Sklad - Paketo group s.r.o., Bobrky 2158, 75501 Vsetín
- adresa elektronické pošty pro uplatnění vad a vrácení zboží: 
reklamace@paketo.cz
-  adresa elektronické pošty pro ostatní dotazy: 
info@paketo.cz
- telefon: +420 576 510 074

11.8 Ustanovení těchto obchodních podmínek se přiměřeně uplatní i na kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jeho zákazníky jiným způsobem než prostřednictvím e-shopu za použití prostředků komunikace na dálku, např. e-mailem (prodávající přijímá objednávky na e-mailové adrese objednavky@paketo.cz), anebo telefonicky (prodávající přijímá objednávky na telefonním čísle +420 576 510 074). V takovémto případě objednávka kupujícího, aby mohla být prodávajícím zpracována, musí obsahovat alespoň tyto informace: identifikační údaje kupujícího (obchodní firma/jméno, příjmení, IČ, adresa), e-mailový a telefonní kontakt, označení a kód zboží, jeho cena, počet kusů, zvolený způsob dodání zboží a zvolený způsob platby. Kupní smlouva bude uzavřena přijetím objednávky učiněné kupujícím prodávajícím. Prodávající po obdržení objednávky kupujícího toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), anebo telefonicky. Následně prodávající po ručním zpracování objednávky prodávající kupujícího telefonicky nebo e-mailem vyrozumí o tom, že buďto objednávku akceptuje (a tím bude smlouva uzavřena), anebo navrhne změny v objednávce. V případě navržení změn v objednávce je smlouva uzavřena teprve jejich schválením kupujícím.

11.9 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1. 7. 2023.

Přílohy:
1 – 
Vzorové oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
2 – 
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů zákazníků

Obchodní podmínky platné 
do 30. 6. 2023

Obchodní podmínky platné do 20. 6. 2023


Heureka Paketo.cz na Firmy.cz Ceska kavlita Platebni brana Asociace pro elektronickou komerci Shoptet partner

800 990 100Volejte zdarma, Po-pá 8:00-16:00

Dolní Jasenka 279
75501 Vsetín

Akce a novinky e-mailemSleva 10 % na první nákup při odběru novinek.

Editace, odhlášení

Copyright © 2022 Paketo s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.